Kyrkan

Ljungs kyrka uppfördes på 1790-talet på initiativ av Axel von Fersen d ä, byggherre till Ljungs slott. Arkitekt var Olof Tempelman och byggmästare Casper Seurling. Den tidigare kyrkan, från mitten av 1600-talet, var för liten för socknens befolkning och i stort behov av en omfattande och kostsam renovering. Man beslutade sig för att riva den och ersätta den med en ny på samma plats. Greve Fersen bidrog med pengar och försåg även det nya bygget med tegel från det egna tegelbruket. Under koret i kyrkan uppmurades ett gravkor för ätten von Fersen. Den nya kyrkan började uppföras 1795 och stod färdig att tas i bruk i slutet av 1797.

En allé förbinder slottet med kyrkan i fonden och är en medvetet gestaltad kulturmiljö av riksintresse.

I gravkoret i kyrkan vilar 10 medlemmar av familjen von Fersen

I kyrkan hålls varje fredag under juli en mässa

på 20 minuter med början kl. 15.00.

Alla hjärtligt välkomna!